Rodinné domy

 

Postavíme pro Vás rodinné moderní domy, zrekonstrujeme Vám chalupu

nebo postavíme roubenku na kraji lesa. Všechny domy, které postavíme –

stavíme tak aby vyhověli Vašim nejnáročnějším požadavkům.

 

Pokud jste se rozhodli pro určitý typ rodinného domu od firmy Dřevostavby stachy s. r. o., čekají Vás tyto kroky:

Konzultace se stavebním úřadem

Nejdříve zákazník projedná s příslušným stavebním úřadem podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu na daném pozemku (sklon střech, garáž apod.). V případě, že klient nemá vlastní pozemek, můžeme Vám v naší firmě Dřevostavby Stachy s. r. o. v některých lokalitách s výběrem pozemku pomoci.

Cenová nabídka a úprava dispozice ZDARMA

Prostřednictvím jednatele firmy v sídle firmy nebo přímo u zákazníka si klient vybere typ dřevostavby, dohodne si úpravy dispozice rodinného domu a předběžný technický rozsah dodávky. Dle toho mu budou zdarma vypracovány pohledy a půdorysy, včetně požadovaných změn. Zároveň zpracujeme cenovou nabídku, včetně dopravného a DPH a stanoví předběžný termín realizace s ohledem na potřeby klienta.

Financování

Dřevostavby společnosti Dřevostavby Stachy s. r. o. lze financovat z vlastních prostředků klienta nebo prostřednictvím hypotéky nebo jiných úvěrů. V případě zájmu klienta je možné zajistit jednání se zástupci banky.

Smlouva o budoucí smlouvě

Po předběžném souhlasu stavebního úřadu v místě staveniště uzavře klient na sídle firmy Dřřevostavby Stachy s. r. o. smlouvu o budoucí smlouvě. Zároveň zdarma obdrží zpracovanou studii, která slouží jako podklad pro vypracování obchodní projektové dokumentace.

Projektová dokumentace

Po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě (po odsouhlasení upravených půdorysů, pohledů a ceny) obdrží klient pět vyhotovení projektové dokumentace provedení domu, dále pak požární posouzení, rozsah dodávky a reklamační řád. Vypracování projektové dokumentace trvá 5 týdnů.

 

 

Projekt spodní stavby a sítí

Klient obdrží výkres tvaru (půdorys) základové desky a výkres vzorových řezů. Poté zajistí místním projektantem osazení vybraného typu dřevostavby na pozemek – tedy vypracování situačního výkresu, výkres základové desky (eventuálně projekt suterénu), přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, výkres zpevněných ploch a oplocení. Tímto postupem získá projekt pro stavební povolení. To vše je možné provést ve spolupráci s jednatelem firmy Dřevostavby Stachy s. r. o.

Stavební řízení

Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení.

Smlouva o dílo

Po vyjasnění rozsahu dodávky a ceny uzavře klient prostřednictvím jednatele s firmou Dřevostavby Stachy s. r. o. smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ dřevostavby, termín zhotovení spodní stavby, termín realizace, předběžná specifikace rozsahu dodávky, cena včetně dopravného dle rozsahu dodávky domu, způsob financování. Za podmínky splnění termínů součinnosti sjednaných ve smlouvě o dílo ze strany klienta garantuje firma Dřevostavby Stachy s. r. o. na základě uzavřené smlouvy o dílo sjednanou cenu po celou dobu až do předání dřevostavby.

Spodní stavba

Po nabytí právní moci stavebního povolení klient zahájí a provede spodní stavbu a zajistí provedení všech přípojek – voda, elektřina, plyn a kanalizace. V případě potřeby klienta může jednatel Dřevostavby Stachy s. r. o. klientovi doporučit firmu, která spodní stavbu zajistí. Zhotovení základové desky včetně všech přípojek trvá přibližně jeden měsíc.

Konečná specifikace a převzetí spodní stavby

Sepsání konečné specifikace umožňuje výběr resp. upřesnění konkrétních materiálů (keramické obklady, dlažby, koberce, barevná řešení, zařizovací předměty apod.). Klient má možnost posledních úprav rozsahu dodávky oproti uzavřené smlouvě, pouze však úpravy, které už nemají zásadní vliv na konstrukci dřevostavby. Po ocenění takto do posledního detailu upřesněné výbavy domu obdrží klient cenový dodatek ke smlouvě o dílo. Převzetí spodní stavby a kontrolu staveniště a příjezdové komunikace provádí vždy odborný pracovník firmy Dřevostavby Stachy s. r. o. na základě výzvy podané klientem.

Příprava výroby

Po úspěšném převzetí spodní stavby zahajuje firma Dřevostavby Stachy s. r. o. přípravu výroby a nákup výběrových materiálů dle specifikace klienta. Příprava výroby trvá cca 4 – 6 týdnů.

Montáž

Firma Dřevostavby Stachy s. r. o. zahajuje montáž rodinného domu na pozemku objednatele včetně všech řemeslných prací souvisejících s rozsahem dodávky. Montáž trvá (v závislosti na velikosti domu) maximálně 4 měsíce.

Předání domu

Po dokončení montáže předává firma Dřevostavby Stachy s. r. o. v dohodnutém termínu dřevostavbu objednavateli.

Kolaudace

Kolaudaci zajišťuje klient. Firma Dřevostavby Stachy s. r. o. zajišťuje podklady potřebné pro zajištění kolaudace, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo event. dodatky ke smlouvě.